Právo byť informovaný

Štandardy ľudských práv požadujú, aby vás počas zatýkania polícia informovala o dôvodoch vášho zatknutia a akýchkoľvek obvineniach proti vám. Je to veľmi dôležitá záruka, pretože ak viete, z čoho ste obvinený a prečo vás zadržali, máte príležitosť efektívnejšie namietať tieto dôvody i samotnú potrebu vášho zatknutia. Tieto informácie musia poskytnúť vám alebo vášmu právnemu zástupcovi.

Aké informácie musia byť poskytnuté a kedy?

Príslušník, ktorý vás zatýka, vás musí informovať o dôvodoch vášho zatknutia a obvineniach v okamihu zatknutia. Zvyčajne, ak ste oficiálne obvineným zo spáchania trestného činu, budete zatknutý na základe príkazu na zatknutie vydaného sudcom. Tento príkaz musí okrem iného obsahovať:

  • vaše identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene osoby, ktorá bude zatknutá
  • popis vášho konania, ktoré sa považuje za trestný čin
  • právna kvalifikácia trestného činu
  • dôvody, prečo bol vydaný príkaz na zatknutie

Ústava síce vyžaduje, aby tieto informácie boli poskytnuté okamžite po zadržaní, ale niekedy nie je možné poskytnúť detailné informácie v okamihu zatknutia. Štandardy ľudských práv nevyžadujú, aby ste v tejto fáze dostali úplný a konečný popis všetkých obvinení.

Dokumentácia o zatknutí

V prípade, že budete zatknutý podľa ustanovení Trestného poriadku, polícia vás predvedie na policajnú stanicu, kde spíšete zápisnicu o zatknutí. V zápisnici musí byť vysvetlené, prečo ste zatknutí. Zápisnica musí polícia poskytnúť prokurátorovi. Ak ste podozrivý alebo obvinený, musíte byť po zadržaní vypočutý. Výsluch musí byť zaznamenaný v zápisnici o výsluchu. Máte právo prečítať si a podpísať zápisnicu o výsluchu. Pred podpísaním máte tiež právo na doplnenie zápisnice.

Ak ste zaistený podľa ustanovení Zákona o policajnom zbore, ktorý je možné uplatniť vo viacerých prípadoch nielen vo vzťahu k podozrivej alebo obvinenej osobe, musí vám polícia vydať rozhodnutie o zaistení.

Dôvody vášho zatknutia či zaistenia a obvinenia vám musia byť vysvetlené jednoduchým a netechnickým jazykom. Ak navyše nerozumiete jazyku, v ktorom je vyhotovená zápisnica alebo rozhodnutie, musí vám polícia vysvetliť dôvody vášho zatknutia alebo zaistenia a obvinenia v jazyku, ktorému rozumiete.

Aké ľudské práva môžu byť porušené?

Ak nie ste okamžite a adekvátne informovaný o dôvodoch zatknutia a obvineniach proti vám, môže to mať za následok porušenie práva na osobnú slobodu a bezpečnosť.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie