Vyšetrovanie počas zadržania

Počas doby zadržania môžu byť vykonané rôzne vyšetrovacie úkony, ale všetko musí byť vykonané zákonne a s rešpektovaním vašich ľudských práv.

Vyšetrovacie úkony

Počas prvej fázy vášho zatknutia, kedy polícia zhromažďuje všetky dôkazy vo vašom prípade a pripravuje spis pre sudcu pre prípravné konanie na rozhodnutie o vašej väzbe, môže polícia alebo iné orgány činné v trestnom konaní vykonávať vyšetrovacie úkony. Môžu vás napríklad vypočúvať alebo odoberať vzorky, ako napr. DNA, na testovanie. Táto doba môže trvať maximálne 48 hodín (alebo 96 hodín v prípade terorizmu alebo 24 hodín, ak ste zatknutý na základe príkazu sudcu).

Počas druhej fázy vášho zatknutia, kedy sudca pre prípravné konanie rozhoduje o žiadosti o vzatie do väzby a vy (teraz už v postavení obvineného) čakáte, kým sa dostavíte pred súd,  aby rozhodol o vašej väzbe, polícia už nevykonáva žiadne vyšetrovacie úkony, pri ktorých sa vyžaduje vaša prítomnosť alebo prítomnosť vášho právneho zástupcu. O okolnostiach, ktoré môžu byť užitočné pre rozhodovanie o vašej väzbe, vás môže priamo vypočúvať sudca pre prípravné konanie. Toto obdobie môže trvať najviac 48 hodín (alebo 72 hodín v prípade závažných trestných činov). To však neznamená, že polícia nesmie počas tohto obdobia vyšetrovať váš prípad.

Telesné prehliadky

Po vašom zadržaní sú niekedy nevyhnutné prehliadky tela, ktoré sú preto povolené zákonom. Prehliadka sa môže vykonať, ak existuje dôvodné podozrenie, že niekto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie. Zadržaný a osoba, ktorá bola zatknutá, môžu byť podrobení prehliadke tela, aj keď existuje podozrenie, že majú pri sebe zbraň alebo iný predmet, ktorý by mohol ohroziť život alebo zdravie osoby. Policajt môže vykonať nevyhnutnú osobnú prehliadku, iba ak ju nemožno odložiť. V opačnom prípade musí mať policajt súhlas prokurátora alebo sudcu pre prípravné konanie.

Ak vám však niekto vykonáva prehliadku tela, musí to robiť osoba rovnakého pohlavia. Prehliadky tela sa nesmú vykonávať za účelom vášho poníženia.

Vyšetrovanie a donucovacie metódy

Je veľmi dôležité vedieť, že polícia s vami nesmie počas vyšetrovacích úkonov zaobchádzať neľudským alebo ponižujúcim spôsobom alebo vás mučiť. To znamená, že vás napr. nesmú zbiť alebo vyhrážať sa vám, že vás zbijú, aby dosiahli vaše priznanie. Polícia vás ale môže prinútiť, aby ste si plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona. Napríklad musíte umožniť expertom odobrať na testovanie vzorky DNA alebo vzorky krvi. Ak nebudete spolupracovať, môže polícia tieto vzorky získať s použitím násilia. Je však dôležité vedieť, že na získanie týchto vzoriek nesmú použiť viac sily, ako je nevyhnutné.

Aké ľudské práva môžu byť porušené?

Zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania

Zlé zaobchádzanie počas vyšetrovania môže porušiť zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo mučenia. Zakaždým, keď sa cítite ponížený, však nevyhnutne neznamená, že s vami zaobchádzajú neľudským alebo ponižujúcim spôsobom. Môžete sa cítiť ponížený zo samotného zatknutia, čo vám môže privodiť pocit bezmocnosti a zraniteľnosti.

Zlé zaobchádzanie však musí dosiahnuť aspoň minimálnu úroveň závažnosti, aby malo za následok porušenie ľudských práv. Pri hodnotení, či s vami bolo zaobchádzané neľudským alebo ponižujúcim spôsobom, by sa mali brať do úvahy také skutočnosti, ako je doba týrania, fyzické a psychologické účinky, váš vek, pohlavie a zdravotný stav. Aby sa zlé zaobchádzanie považovalo za mučenie, musí byť zaobchádzanie obzvlášť závažné a kruté a spôsobiť veľmi ťažké utrpenie. Prečítajte si viac o tom, ako posúdiť, či boli porušené vaše práva.

Právo na život 

Ak polícia použije neprimeranú a nie nevyhnutnú silu, ktorá vedie k strate života zatknutej osoby, môže to mať za následok porušenie práva na život. Prečítajte si viac o tom, ako posúdiť, či bolo porušené právo na život.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie