Po zatknutí vás budú držať na dočasnom mieste zadržania, v tzv. cele policajného zaistenia. Máte právo byť držaný v podmienkach, ktoré nie sú neľudské alebo ponižujúce. Prečítajte si viac informácií o podmienkach v mieste zadržania.

Sťažnosť podaná polícii

Ak sa domnievate, že podmienky v cele policajného zaistenia porušili vaše práva, môžete sa sťažovať písomne ​​alebo ústne u veliteľa útvaru Policajného zboru, kde vás zadržiavajú. Vaše ústne návrhy, podnety a sťažnosti sa spíšu a predložia policajtovi, ktorý vykonáva dozor cely policajného zaistenia a následne veliteľovi útvaru. O sťažnosti rozhodne veliteľ príslušného útvaru. 

Ak nie je možné dosiahnuť zlepšenie vašich podmienok na policajnom útvare, môžete sa obrátiť na iné národné orgány, ktoré monitorujú podmienky na miestach s obmedzením osobnej slobody.

Sťažnosti podané prokuratúre

Najdôležitejším z týchto vnútroštátnych orgánov je prokuratúra, ktorá dohliada na zákonnosť podmienok v miestach obmedzenia osobnej slobody vrátane cely policajného zaistenia. V tejto súvislosti je možné, aby zadržaná osoba podala sťažnosť na podmienky zaistenia na miestne príslušnej krajskej prokuratúre, ktorej prokurátori sú oprávnení vstupovať do policajných priestorov, komunikovať so sťažovateľom a vyšetrovať skutočné podmienky zaistenia.

Zákon nestanovuje lehoty ani presné procesné pravidlá výkonu tohto dohľadu.

Sťažnosti podané verejnému ochrancovi práv (ombudsman)

Zaobchádzanie s osobami pozbavenými osobnej slobody môže byť tiež predmetom sťažnosti adresovanej Kancelárii verejného ochrancu práv. Ombudsman je oprávnený navštevovať zariadenia, kde je obmedzená osobná sloboda, a konať s cieľom vyšetriť zaobchádzanie s osobami vo väzbe, zistiť stav veci a odporučiť príslušným orgánom nápravné opatrenia. Sťažnosť by mala čo najkonkrétnejšie popisovať skutočnosti, ktoré podľa vášho názoru počas zadržania porušili vaše práva.

Zákon o verejnom ochrancovi práv nestanovuje lehoty na vybavenie sťažnosti verejnému ochrancovi práv. Rýchlosť vyšetrovania závisí od množstva poskytnutých informácií, naliehavosti a zložitosti danej záležitosti. Aby bolo možné vašu sťažnosť posúdiť urgentne, je potrebné uviesť konkrétne skutočnosti a kroky, ktoré vedú k zásahu do vašich práv. Korešpondencia s ombudsmanom nesmie byť kontrolovaná.

Prečítajte si viac o sťažnosti ombudsmanovi.

Sťažnosť na lekársku starostlivosť

Ak vás počas zadržania navštívil lekár alebo ak ste boli liečený v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne a neboli ste spokojný s kvalitou poskytnutého ošetrenia, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

Sťažnosť musí byť podaná písomne ​​a musí byť podpísaná. Musí obsahovať aj meno a priezvisko žiadateľa, názov zdravotníckeho zariadenia a podrobný popis problému. O začatí konania vo veci sťažnosti Úrad upovedomí žiadateľa písomne. Lehotu ukončenia konania však zákon neurčuje.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie