Vaše povinnosti

S cieľom zabezpečiť, aby bolo konanie vo vašej veci spravodlivé a efektívne, musíte tiež dodržiavať svoje povinnosti. Nebudete sa môcť domáhať toho, že došlo k porušeniu vašich ľudských práv, ak k tomu prispelo vaše vlastné konanie alebo ak ste sa počas súdneho konania nepokúsili zabrániť alebo napraviť ich porušenie.

Môže sa zdať, že zabezpečenie vášho práva na spravodlivý súdny proces je výlučne zodpovednosťou súdu a štátu. Štát je skutočne zodpovedný za vytvorenie súdov a súdnych postupov, ktoré zabezpečia spravodlivý proces. Okrem toho právo na spravodlivý súdny proces a ľudské práva má chrániť štát. Ak dôjde k porušeniu vašich práv, môže byť preto štát zodpovedný a musí vám poskytnúť náhradu vašej ujmy.

Napriek tomu však môže byť súdny proces spravodlivý a efektívny, iba ak si plníte aj svoje povinnosti. Ak neurobíte to, čo sa od vás vyžaduje a prispejete tak k porušeniu záruk spravodlivého súdneho procesu, nebudete môcť vyvodiť zodpovednosť voči štátu za výsledok vášho vlastného konania.

Na žiadosť súdu sú orgány verejnej moci povinné predložiť riadne vedený administratívny spis alebo iné dokumenty, ako aj stanovisko k prejednávanej veci.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie