Prístup k súdu

Ak sa domnievate, že orgán verejnej moci vydal nezákonné rozhodnutie alebo konal inak nezákonne, pokiaľ ide o vaše práva alebo povinnosti, máte právo napadnúť toto rozhodnutie či postup orgánu na správnom súde. Môžu existovať určité požiadavky na prístup k súdu, ale nemôžu byť tak náročné, aby ste ich neboli schopný splniť.

Máte právo podať žalobu proti štátnej inštitúcii a aby bola vaša žaloba preskúmaná správnym (administratívnym) súdom. Toto právo má však určité podmienky:

Druh nároku

Pre svoj nárok si musíte správne zvoliť súd. Správne (administratívne) súdy sa zaoberajú spormi medzi súkromnými osobami a orgánmi verejnej moci (napr. orgán štátnej správy, nezávislý verejný orgán, obec, samosprávny orgán), iba ak tieto inštitúcie vykonávajú verejnú moc. 

príklad Ak vám obec odmietla povoliť usporiadanie zhromaždenia na námestí, môžete takéto rozhodnutie žalovať na správnom súde. 

Rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní (polícia alebo prokurátor) o veciach konkrétneho trestného prípadu nebudú preskúmateľné správnym súdom. 

príklad Ak prokurátor prijal rozhodnutie, ktorým voči vám začne konať ako voči podozrivej osobe v trestnej veci, nemôžete takéto rozhodnutie žalovať na správnom súde. 

Na Slovensku slúžia predovšetkým krajské súdy ako správne súdy prvého stupňa. Niektorým veciam sa v prvom rade venujú okresné súdy alebo priamo Najvyšší súd Slovenskej republiky. 

príklad Rozhodnutie Finančnej správy Slovenskej republiky môžete žalovať na krajskom súde. O návrhu generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany pre jej nesúlad s demokratickým právnym poriadkom však bude rozhodovať v prvom stupni Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Odvolanie

Vo väčšine prípadov, aby ste mali prístup k správnemu súdu, musíte sa najskôr odvolať proti rozhodnutiu orgánu verejnej moci alebo konajúcej osoby, s ktorým nesúhlasíte, na nadriadenú osobu alebo organizačnú zložku tej istej inštitúcie alebo na inštitúcii vyššieho stupňa. 

príklad Predtým, ako budete môcť žalovať rozhodnutia Daňového úradu na súde, musíte sa proti nim odvolať na Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Požiadavky

Pri podaní žaloby na správny súd je potrebné splniť aj ďalšie požiadavky, napríklad podať žalobu v určitom vymedzenom období alebo zaplatiť súdne poplatky. Tieto požiadavky nemôžu byť náročné do tej miery, aby ste ich nemohli splniť, čo by vám bránilo v podaní žaloby na súd. 

Poplatky

Za podanie žaloby na správny súd budete musieť zaplatiť pevne stanovený súdny poplatok. Ak tento poplatok nemôžete zaplatiť z dôvodu svojej finančnej situácie, môžete požiadať súd, aby vás od jeho zaplatenia oslobodil alebo aby ho znížil.

Časové lehoty 

Lehoty sa líšia podľa druhu nároku, ktorý má súd preskúmať. Napríklad lehota na podanie žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej moci je dva mesiace. Proti rozhodnutiu vo veciach azylu možno žalovať do 30 dní. 

Pri dodržiavaní týchto lehôt musíte byť opatrný. Ak ste však nestihli lehotu bez vlastného zavinenia, môžete požiadať súd o odpustenie zmeškania tejto lehoty. O odpustenie zmeškania musíte požiadať na tom istom súde, na ktorý sa vzťahovala lehota a svoju žiadosť poslať spolu s dokumentmi potrebnými na podanie vašej žaloby.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie