Ako sa domáhať svojich práv

Zistite viac o možnostiach, ako sa domáhať svojich práv a získať odškodné, ​​ak si myslíte, že bolo porušené vaše právo na spravodlivý súdny proces.

Postupy vybavovania sťažností

Porušeniu svojho práva na spravodlivý súdny proces počas súdneho konania môžete zabrániť použitím rôznych možností nápravy. Mali by ste sa pokúsiť využiť tieto možnosti, pretože ak tak neurobíte, nebudete môcť tvrdiť, že porušenie bolo pre vás dôležité a že máte nárok na kompenzáciu, pretože nebolo napravené.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete zabrániť alebo napraviť porušenie svojich práv počas súdneho procesu. Tieto postupy vybavovania sťažností boli vytvorené presne na tento účel a ak ich nepoužívate, nebudete môcť podať efektívnu sťažnosť ombudsmanovi ani medzinárodným inštitúciám pre ľudské práva.

Opravné prostriedky

Na Slovensku je možné proti právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu prvej inštancie stupňa napadnúť kasačnou sťažnosťou z dôvodov stanovených Správnym súdnym poriadkom. Výnimkou sú niektoré uznesenia procesného charakteru, ktoré nemožno napadnúť (napr. o predĺžení lehoty, o trovách konania).

Je veľmi dôležité dodržať lehotu stanovenú pre podanie kasačnej sťažnosti. Môžete ju podať do 30 dní od doručenia prvostupňového rozhodnutia.

príklad Ak súd rozhodne o právnej otázke spôsobom, ktorý sa odchyľuje od ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (kasačný súd), je možné podať kasačnú sťažnosť.

Primeraná dĺžka konania

Ak sa domnievate, že váš súdny proces prekročil rozumnú dĺžku súdneho konania, mali by ste napísať sťažnosť predsedovi daného súdu.

dôležité Niektoré sťažnosti je potrebné podať hneď, ako zistíte potenciálne porušenie. Napríklad, ak ste sa dozvedeli o dôvodoch, prečo nemusí byť sudca vo vašom prípade objektívny alebo nestranný, mali by ste na túto skutočnosť čo najskôr upozorniť. 

Inštitúcie na ochranu ľudských práv

Ak sa počas súdneho konania nepodarilo zabezpečiť nápravu porušenia vášho práva na spravodlivý súdny proces, môžete požiadať sťažnosť na vnútroštátne alebo medzinárodné inštitúcie pre ľudské práva, aby zistili, či boli vaše práva porušené a aby ste získali kompenzáciu.

dôležité Každá z národných a medzinárodných inštitúcií na ochranu ľudských práv má špecifické funkcie a právomoci. Získajte viac informácií o inštitúciách pre ľudské práva a uvidíte, čo môžu vo vašej situácii urobiť.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie