Akékoľvek obmedzenia slobody prejavu musia byť zákonné a musia predstavovať výnimku v jednotlivých prípadoch. Polícia, súdy, štátne inštitúcie a dokonca aj súkromné spoločnosti a organizácie musia preto preukázať, že každé obmedzenie:
  • je ustanovené zákonom
  • sleduje legitímny cieľ
  • je nevyhnutné na zabezpečenie tohto legitímneho cieľa
  • je proporcionálne

Získajte viac informácií o každom z týchto kritérií:

Právny základ
Akékoľvek obmedzenie musí vychádzať zo zákona. To znamená, že polícia alebo dokonca váš zamestnávateľ nemôžu obmedziť vašu slobodu prejavu, pokiaľ túto možnosť neustanovuje zákon.
 
príklad Slovenský trestný zákon ustanovuje, že osoba, ktorá verejne podnecuje nenávisť voči určitej etnickej skupine má byť potrestaná.
 
príklad Podľa slovenského zákonníka práce je zamestnávateľ oprávnený prijať na pracovisku interné pravidlá, ktoré zakazujú osobe zverejniť informácie získané v práci. Povinnosť mlčanlivosti sa však nevzťahuje na oznamovanie trestnej činnosti alebo iných protispoločenských aktivít. Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od zamestnancov povinnosť zachovávať mlčanlivosť o ich pracovných podmienkach, vrátane mzdových podmienok. 
Legitímny cieľ
Akékoľvek obmedzenie musí sledovať dôležitý cieľ, ktorý má štát záujem chrániť (legitímny cieľ). Tieto ciele sú uvedené v právnych dokumentoch, ako sú ústava a v Európsky dohovor o ľudských právach.
 
príklad Môžu byť uložené obmedzenia na ochranu pred zverejnením dôverných informácií, na ochranu práv a záujmov iných ľudí alebo na predchádzanie nepokojov alebo kriminality atď.
Nevyhnutnosť
Akékoľvek obmedzujúce opatrenie sa môže prijať, iba ak je to skutočne nevyhnutné na dosiahnutie legitímneho cieľa. Štátne inštitúcie budú mať povinnosť túto nevyhnutnosť dokázať.
 
príklad Na zabezpečenie nestrannosti súdov by bolo opodstatnené, aby sudca nemohol byť členom politickej strany. Uloženie takého obmedzenia policajtovi by však nebolo opodstatnené.
Proporcionalita
Po prvé, každé obmedzenie musí byť úmerné legitímnemu cieľu. To znamená, že vaše právo na vyjadrenie musí byť vyvážené tými právami alebo záujmami, ktoré sa štát snaží chrániť.
 
príklad Súd by musel uviesť dôvody, prečo je ochrana súkromia verejného činiteľa v konkrétnom prípade dôležitejšie ako záujem verejnosti na získaní zverejnených informácií. 
 
Po druhé, obmedzenie, ako aj uplatnená sankcia musia byť primerané legitímnemu cieľu. Ak vaše vyhlásenia porušili práva iných osôb, sankcia musí byť primeraná konkrétnemu porušeniu. To znamená, že pokuta, ktorú dostanete, musí byť primeraná a zodpovedať závažnosti vášho konania.
 
príklad Ak by vám súd uložil trestné sankcie za nadmernú kritiku verejného činiteľa, bolo by to s najväčšou pravdepodobnosťou neprimerané. Keby súd požadoval, aby ste v prípade ohovárania zaplatili trikrát vyššiu sumu, než aká bola doteraz priznaná, bolo by to tiež neprimerané.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie