Ak súd zistí, že ste prekročili povolené hranice kritiky a ohovárali ste inú osobu, musia byť sankcie, ktoré vám budú uložené, primerané. Príliš prísne sankcie totiž môžu porušovať slobodu prejavu, i keď sa vaše výroky vyhodnotia ako ohováranie.
 
príklad Výška náhrady škody za hanlivé výrazy by nemala byť taká vysoká, aby priviedla médiá k platobnej neschopnosti alebo odradila konkrétneho novinára od opätovného informovania o veciach verejného záujmu.

Spôsob nápravy v súkromnom práve: odškodnenie, ospravedlnenie, odvolanie

Súkromnoprávny spôsoby nápravy sa v prípadoch ohovárania používa najčastejšie. Tento môže zahŕňať peňažné odškodnenie, povinnosť odvolať hanlivé výroky alebo ospravedlnenie. Pri výbere druhu nápravy a jeho rozsahu musia súdy vyvážiť závažnosť poškodenia povesti osoby na jednej strane a význam slobody prejavu druhej osoby na strane druhej.
 
príklad Ak súd poslednej inštancie prizná náhradu škody, ktorá je približne štyrikrát vyššia, než aká bola predtým priznaná súdmi v prípadoch ohovárania, nebude to primerané, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti odôvodňujúce takúto výšku škody.

Trestnoprávne sankcie

Trestnoprávne sankcie sa v prípadoch ohovárania používajú len výnimočne a musia sa uplatňovať veľmi opatrne. Trestné sankcie sú najprísnejším druhom trestu, a preto sa zvyčajne uplatňujú pri najvážnejších porušeniach, ako sú vyhlásenia podnecujúce k nenávisti alebo násiliu.
 
Mali by sa tiež uplatňovať iba výnimočne, pretože trestné sankcie by tiež mohli odradiť médiá od plnenia ich úlohy v budúcnosti.
 
Slovenský trestný zákon stanovuje trestné sankcie za ohováranie, ktoré je úmyselné a obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenia, čo spôsobuje vážnu materiálnu alebo morálnu ujmu  ako je strata zamestnania, strata majetku, rozvrátenie rodinných vzťahov, napr. rozvod, poškodenie spoločenskej povesti alebo ak sú nepravdivé skutočnosti použité s osobitným motívom. K týmto motívom patrí sexuálny motív alebo konanie na objednávku, z pomsty, konanie s úmyslom zakryť trestný čin alebo úmysel podnecovať nenávisť a násilie voči osobe alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k rase, etniku, národu alebo náboženstvu. 

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie