Rozlíšenie

V prípadoch ohovárania je nevyhnutné rozlišovať:
 
Skutkové tvrdenia
Ak je sporný výrok alebo uverejnený text uvádzaný ako skutočnosť, musí autor alebo vydavateľ pred súdom preukázať, že táto skutočnosť je naozaj pravdivá.
 
Názory
Ak je sporný výrok alebo uverejnený text uvádzaný ako názor, musí autor alebo vydavateľ pred súdom preukázať, že existuje dostatočný skutkový základ, ktorý ho opodstatňuje.

Skutočnosti

Skutočnosti sú informácie, ktoré možno objektívne overiť ako pravdivé alebo nepravdivé. Preto ak uvediete skutočnosti, ktoré sú následne spochybnené inou osobou, budete musieť preukázať, že tieto skutočnosti sú naozaj založené na pravde.
 
príklad Ak verejne vyhlásite, že niekto dal úplatok primátorovi mesta, aby vyhral verejnú súťaž pre svoju  spoločnosť, budete musieť dokázať, že toto tvrdenie je pravdivé.

Názory

Názor alebo hodnotiaci úsudok je váš subjektívny názor na určitú udalosť alebo osobu. Toto stanovisko si vytvárate na základe informácií, ktoré máte k dispozícii. Hodnotiaci úsudok je subjektívny, a preto nikto nemôže objektívne overiť alebo dokázať, či je alebo nie je pravdivý.
 
To však neznamená, že kritické hodnotiace úsudky o nejakej osobe by nemali byť založené na realite. Kritické názory, najmä ak sú vyjadrené urážlivým jazykom, môžu byť značne neprimerané, ak majú nedostatočný skutkový základ.
 
príklad Ak ste niekoho verejne kritizovali a nazvali ho „klamárom“,  nemožno od vás vyžadovať, aby ste preukázali, že váš názor je pravdivý. Mali by ste však byť schopný uviesť aspoň niektoré okolnosti, ktoré podporia váš názor, že táto osoba klamala.

Skutkový základ

Miera skutkového základu závisí od toho, aké závažné sú vaše obvinenia a mala by sa posudzovať individuálne v každom konkrétnom prípade. Čím závažnejšie a presnejšie je vaše obvinenie, tým presnejší a spoľahlivejší musí byť skutkový základ.
 
príklad Ak verejne vyhlásite, že niekto je zlodej, mali by ste mať solídny skutkový základ na preukázanie svojho názoru.

Posúdenie

Na odlíšenie skutočností od názorov je dôležité zohľadniť nielen doslovný význam slov, ale aj:
  • kontext vyhlásení
  • spôsob, akým ich publikum vnímalo
  • význam, ktorý im autor pripisuje
V mnohých prípadoch sa dá len ťažko posúdiť, či je určité vyhlásenie názor alebo skutkové tvrdenie. V prípadoch, keď je hodnotiaci úsudok blízky skutkovému tvrdeniu, sa od autora tvrdení alebo vydavateľa nemusí vyžadovať, aby preukázal pravdivosť svojho výroku, ale stačí aby uviedol skutočnosti, ktoré postačujú na preukázanie oprávnenosti tohto názoru.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie