Neexistuje žiadny záväzný zoznam informácií týkajúcich sa súkromného života, ktorý môže alebo nemôže byť zverejnený. Vždy je potrebné zohľadniť konkrétne okolnosti posudzovaného prípadu.

Posudzovanie

Pri posudzovaní, či zverejnená informácia neopodstatneným spôsobom zasiahla do niečieho súkromného života, treba zobrať do úvahy kontext, formu a dôsledok publikácie. Ak chceme byť konkrétnejší, je nevyhnutné vyhodnotiť:
  • aký veľký bol zásah do súkromného života
  • spôsob, akým bola informácia o súkromnom živote jednotlivca uverejnená
  • spôsob, akým bola dotknutá osoba v zverejnenej správe zastúpená
  • ako veľmi bola publikácia rozšírená
  • škoda, ktorá jednotlivcovi vznikla v dôsledku zverejnenia informácie
príklad Zverejnenie elementárnych faktov o určitých detailoch súkromného života danej osoby, napr. životopisné údaje, môže byť opodstatnené z hľadiska verejného záujmu. Na zverejnenie vyslovene súkromných a intímnych informácií, napr. fotografií zobrazujúcich vykonanie lekárskeho zákroku v nemocnici sú však potrebné mimoriadne vážne dôvody.

Zverejňovanie fotografií

Hoci sa sloboda prejavu vzťahuje aj na zverejňovanie fotografií, v tejto oblasti má špeciálnu dôležitosť ochrana práv a dobrého mena druhých.
 
Fotografie z titulných stránok novín a časopisov, ktoré odhaľujú podrobnosti zo súkromia osôb môžu – v závislosti od kontextu, v ktorom boli urobené a prostredia, v ktorom boli zverejnené, - predstavovať veľmi silný zásah do súkromného života či dokonca až perzekúciu. Súčasťou tohto zásahu môže byť napríklad pokračujúce obťažovanie známych osobností bulvárnou tlačou a zverejňovanie fotografií o ich mieste pobytu s jediným účelom – uspokojiť zvedavosť svojich čitateľov.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie