Trestnoprávna zodpovednosť

V osobitne závažných prípadoch je možné nenávistné prejavy kvalifikovať ako trestné činy. Ak bolo voči páchateľovi vznesené obvinenie z trestného činu, hovoríme o "obvinenom", ktorého trestná zodpovednosť bude predmetom vyšetrovania v trestnom konaní.

Vyvodením zodpovednosti voči páchateľom nenávistných prejavov štát preukazuje schopnosť dodržiavať a chrániť ľudské práva. Ak  štát zlyhá pri uplatnení potrebných postupov smerujúcich k odsúdeniu páchateľov, môže to viesť k porušeniu ľudských práv.

Trestnoprávna zodpovednosť a ľudské práva

Zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania
Vedenie účinného trestného konania a volanie páchateľov nenávistných prejavov k trestnej zodpovednosti je kľúčovým opravným prostriedkom štátu v záujme ochrany práv obetí a zabránenia porušovaniu ľudských práv. Ak príslušné orgány nechránia obeť účinným vyšetrovaním, žalobou, súdením a prípadne potrestaním páchateľa, môže to mať za následok porušenie zákazu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania.
 
Zákaz diskriminácie
Nenávistné prejavy môžu byť považované za jednu z foriem diskriminácie. Neschopnosť štátu správne reagovať na situáciu spôsobenú nenávistným prejavom môže mať za následok porušenie zákazu diskriminácie v spojení aj s inými ľudskými právami.
 
Právo na spravodlivý súdne konanie
K porušeniu práva na spravodlivé súdne konanie môže dôjsť, ak štátne orgány alebo súdy vyšetrujúce prejavy nenávisti nepostupujú podľa zákona alebo ak sa v súdnom konaní vyskytnú prieťahy.
 
Ľudské práva páchateľa sa väčšinou tiež spájajú s právom na spravodlivé súdne konanie.

O tejto časti

Táto časť Príručky vysvetlí, kedy môže nenávistný prejav založiť trestnú zodpovednosť páchateľa.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie