Správna zodpovednosť

Podľa slovenského práva sa čin, ktorý je menej závažný ako trestný čin považuje za priestupok. V určitých prípadoch je možné na nenávistné prejavy uplatniť princíp správnej zodpovednosti.

Priestupky extrémizmu

V Slovenskej republike zákon o priestupkoch stanovuje osobitnú  skupinu priestupkov – "priestupkov extrémizmu". Sú to menej závažné správne delikty proti majetku, zdraviu alebo dôstojnosti spáchané úmyselne s cieľom podnecovania nenávisti voči jednotlivcovi alebo skupine jednotlivcov na základe rasy, farby pleti, národnosti, etnickej príslušnosti, pohlavia alebo náboženstva, pričom ide o priťažujúce okolnosti. Za priestupok extrémizmu možno považovať aj verejné šírenie materiálov (video, fotografie, letáky a audiovizuálne záznamy) podnecujúce k nenávisti voči jednotlivcovi alebo skupine jednotlivcov na základe rasy, farby pleti, národnosti, etnickej príslušnosti, pohlavia alebo náboženstva. Do tejto skupiny priestupkov patria aj činy v súvislosti so šírením materiálov podnecujúcich k porušovaniu základných práv a slobôd. Páchateľovi takéhoto priestupku môže polícia alebo príslušný správny orgán uložiť pokutu v zákonom stanovenej výške.
 
 
Čítajte viac o práve na spravodlivé konanie v správnom konaní.

Žiadosť o náhradu škody v priebehu konania

Od páchateľa priestupku môžete žiadať náhradu škody aj v rámci konania o priestupku. Správny orgán však nemá možnosť autoritatívne rozhodnúť o výške škody, ak ju páchateľ namieta. V takom prípade je potrebné uplatniť nárok na náhradu škody formou občianskoprávnej žaloby podľa ustanovení Civilného sporového poriadku.
 
Čítajte viac o občianskoprávnej žalobe a o občianskoprávnej zodpovednosti.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie