Prejavy nenávisti podporujú nenávisť alebo násilie proti jednotlivcom alebo skupine jednotlivcov na základe istých znakov. Takéto konanie nie je chránené slobodou prejavu a je možné mu zákonným spôsobom predchádzať a trestať.

Právo na spravodlivé súdne konanie

Právo na spravodlivé súdne konanie sa vzťahuje na všetky formy zodpovednosti. Tak páchateľ ako i obeť majú v priebehu konania svoje práva a povinnosti. Čítajte viac o práve na spravodlivé súdne konanie.

O tejto časti

Táto časť Príručky vysvetlí rôzne formy zodpovednosti vo vzťahu k nenávistným prejavom.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie