Médiám je priznaná väčšia miera slobody len v prípade, ak konajú v dobrej viere, zakladajú svoje správy na faktoch a poskytujú spoľahlivé a presné informácie za súčasného dodržiavania etických noriem žurnalistiky. V tejto časti si môžete prečítať o povinnostiach médií, ktorými sú:
  • poskytovať pravdivé informácie a overovať dôveryhodnosť svojich zdrojov
  • jednoznačne rozlišovať medzi spravodajstvom a komentármi
  • vyhýbať sa hrubému, útočnému vyjadrovaniu voči jednotlivcovi, keď takéto konanie nie je odôvodnené
Pravdivé a overené informácie
Novinári majú povinnosť poskytovať pravdivé informácie a overovať fakty a dôveryhodnosť svojich zdrojov. Čím vážnejšie obvinenie vznesú, tým presnejšie a spoľahlivejšie fakty musia mať k dispozícii.
 
príklad Ak novinári informujú, že určitá osoba porušila zákon, musia mať overené, že ich zdroje sú presné a spoľahlivé.
 
Novinári by skrátka nemali predpokladať, že zdroje ako anonymné listy alebo vyhlásenia ľudí priamo zapojených v prípade sú pravdivé. V takom prípade sa od novinárov očakáva, že overia svoje informácie, a to napríklad prostredníctvom iných dostupných zdrojov alebo žiadosťou o vyjadrenie dotknutej osoby.
 
výnimka Médiá nemusia overovať svoje zdroje a samostatne prípad vyšetrovať, pokiaľ sú ich tvrdenia založené na oficiálnych správach alebo iných informáciách zverejnených orgánmi verejnej moci. Takými informáciami môžu byť rozhodnutia súdov, štatistiky zverejnené štátnymi inštitúciami alebo stanoviská z tlačových konferencií.
Rozlišovanie medzi spravodajstvom a komentármi
Novinári musia jasne rozlišovať medzi spravodajstvom a komentármi, ktoré poskytujú. Pre čitateľa je to nevyhnutné na to, aby si bol schopný urobiť o téme vlastný názor.
 
Spravodajstvo 
Spravodajstvo obsahuje overené fakty a dáta. Z tohto dôvodu by malo byť pravdivé a zverejnené informácie by mali byť overené a podporené dôkazmi.
 
Komentáre
Komentáre vyjadrujú myšlienky, názory, presvedčenia či hodnotové úsudky mediálnych spoločností, vydavateľov alebo novinárov. Môžu byť vyjadrené ako komentáre k všeobecne platným myšlienkam či poznámky k správam súvisiacim s aktuálnymi udalosťami.
 
Komentáre sú vždy subjektívne, a preto nie je možné overiť, či sú pravdivé a presné. To však neznamená, že kritické názory o určitej osobe nemajú byť založené na faktoch. Komentáre bez dostatočného skutkového základu môžu byť považované za neprimerané a môžu prekročiť hranicu prípustnosti slobody prejavu.
 
To, čo je dostatočný skutkový základ závisí od vážnosti obvinení a posudzuje sa v každom prípade individuálne. Platí však, že čím vážnejšie a konkrétnejšie obvinenie, tým by mal byť presnejší a spoľahlivejší skutkový základ.
 
príklad Ak novinár alebo novinárka uverejní veľmi vážne obvinenie, napríklad že určitý politik sexuálne zneužíva deti, musí mať spoľahlivý vecný základ, ktorým doloží toto svoje tvrdenie.
Hrubé, urážlivé vyjadrovanie
Novinári by nemali využívať prehnane urážlivé výrazy na vyjadrenie svojho kritického alebo odmietavého názoru. Keď však informujú o záležitostiach verejného záujmu, povoľuje sa im určitý stupeň provokácie a dokonca aj expresívne vyjadrovanie, pokiaľ je to v kontexte konkrétnej správy nevyhnutné.
 
príklad Vo všeobecnosti nie je akceptované, aby novinár alebo novinárka niekoho označili za "idiota". Môže to však byť odôvodnené v článku, ktorý reaguje na poslanca zákonodarného zboru velebiaceho a popierajúceho zločiny spáchané okupačným režimom počas 2. svetovej vojny.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie