Sloboda médií

Médiá disponujú osobitnými právami, slobodami a povinnosťami, ktoré súvisia s ich osobitným postavením "strážcu" (z anglického "watchdog") demokratickej spoločnosti.

Úloha "strážcu"

Médiám je zverená mimoriadne dôležitá úloha informovať spoločnosť o dôležitých záležitostiach a vytvárať priestor pre spoločenskú debatu a dohľad zo strany verejnosti. Z tohto dôvodu sú nezávislé a kvalifikované médiá považované za "strážcu" každej demokratickej spoločnosti.

Osobitné práva, slobody a ochrana

Práca médií je prospešná pre celú spoločnosť, pretože udržiava verejnosť v obraze a zabezpečuje dohľad zo strany verejnosti nad prácou vlády, politikov a ďalších dôležitých a spoločensky významných osôb. Z tohto dôvodu sa médiám poskytuje väčšia sloboda a ochrana. Majú napríklad právo používať kritickejšie výrazy a takisto majú právo na ochranu svojich zdrojov informácií.

Povinnosti a záväzky

Tieto osobitné práva a slobody však nie sú neobmedzené a zahŕňajú povinnosti a záväzky. Novinári majú voči spoločnosti osobitný záväzok zverejňovať pravdivé a overené informácie. Ich sloboda prejavu môže byť obmedzená v prípade, že prekročia hranice súkromia a dobrej povesti iných osôb. Príkladom je zverejnenie podrobností zo súkromného života osoby, ktoré nie sú dôležité pre verejnú diskusiu alebo zverejnenie obvinení bez reálneho skutkového základu.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie