Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej „Úrad“) bol zriadený zákonom za účelom ochrany práv pacientov a klientov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotného poistenia.

V čom vám môžu pomôcť

Sťažnosti týkajúce sa správneho poskytovania lekárskej starostlivosti alebo rozhodnutí verejných zdravotných poisťovní
Na Úrad sa môžete obrátiť, ak sa domnievate, že vám zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne alebo na primeranej úrovni a ak si myslíte, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (nemocnica, lekár) zlyhali v náprave nedostatkov, na ktoré ste sa sťažovali. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom jednej z pobočiek úradu pôsobiacich v každom z ôsmich krajov Slovenska.

Aktivity

  • dohľad nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti a kontrola kvality zdravotníckych služieb
  • dohľad nad verejnými zdravotnými poisťovňami
  • pôsobenie ako styčného orgánu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti hradenej zo systému verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska
  • priraďovanie kódov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom
  • vedenie centrálneho registra poistených osôb
  • vykonávanie toxikologických vyšetrení
Úlohy súvisiace s dohľadom nad politikami udržateľného verejného zdravia sú zverené samostatnej inštitúcii, a to Úradu verejného zdravotníctva. Úrad pôsobí v oblasti verejnej hygieny vrátane hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, ochrany zdravia pred žiarením a hygieny životného prostredia, ako aj epidemiológie, bezpečnosti vôd, pracovného lekárstva, podpory zdravia a zdravotnej výchovy. V roku 2020 hral Úrad verejného zdravotníctva kľúčovú úlohu v manažovaní boja proti pandémii COVID-19.

Viac informácii & kontakt

Tel: +421 (0) 2 20856 602
Fax: +421 (0) 2 20856 506
(Informácie o regionálnych pobočkách nájdete na webovej stránke Úradu.)
 
Adresa:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
(Health Care Surveillance Authority)
Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovenská republika

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie