Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – SNSĽP

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej „Stredisko“) je nezávislý orgán zriadený podľa zákona o SNSĽP. Stredisko patrí do siete štátnych inštitúcií pre ľudské práva zriadených v súlade s takzvanými Parížskymi princípmi Organizácie Spojených národov. Antidiskriminačný zákon rozšíril oprávnenia Strediska aj pre oblasť presadzovania zásady rovného zaobchádzania a ochrany pred diskrimináciou na základe všetkých dôvodov, uvedených v zákone.

V čom vám môžu pomôcť?

Právne služby
Stredisko poskytuje právne služby osobám, ktoré sa domnievajú, že ich ľudské práva boli porušené alebo ktoré namietajú porušenia zásady rovného zaobchádzania voči svojej osobe nejakým verejným orgánom alebo súkromným subjektom. Váš podnet môžete stredisku podať ústne alebo písomne, bezplatne a so zachovaním zásady dôvernosti. Ústrednú kanceláriu Strediska v Bratislave (adresa spomenutá nižšie) alebo ktorúkoľvek z regionálnych pobočiek v Žiline, Banskej Bystrici či Košiciach môžete navštíviť osobne alebo kontaktovať telefonicky, či prostredníctvom e-mailu.
Stredisko vám môže poskytnúť konzultácie, môže vo vašom prípade konať ako mediátor alebo vám môže poskytnúť  právne zastúpenie na súde pro bono.  Využitie tejto formy pomoci však bolo v ostatných rokoch sťažené v kvôli nedostatku odborných kapacít strediska.

Služby v oblasti poskytovania informácií, vzdelávania a odbornej prípravy

Pokiaľ hľadáte akékoľvek informácie o ľudských právach, môžete navštíviť knižnicu alebo webovú stránku Strediska. Ak ste na vašej škole zodpovedný za občiansku náuku alebo za odbornú prípravu vašich zamestnancov, môžete pozvať pracovníkov strediska, ktorí vám poskytnú špeciálne upravené odborné a vzdelávacie aktivity.

Aktivity

  • monitorovanie a hodnotenie dodržiavania ľudských práv
  • realizácia výskumov, prieskumov a analýz týkajúcich sa dodržiavania ľudských práv a zásady rovného zaobchádzania verejnými orgánmi aj súkromnými subjektmi
  • poskytovanie vzdelávacích a odborných služieb pre rôzne cieľové skupiny
  • zhromažďovanie, analýza a poskytovanie informácií o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike
  • zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie prostredníctvom mimosúdneho urovnania, mediácie alebo právneho zastupovania na súde
  • zvyšovanie povedomia v oblasti ľudských práv a nediskriminácie
  • publikovanie nezávislých správ, zisťovaní a odporúčaní týkajúcich sa dodržiavania ľudských práv a zásady nediskriminácie
  • poskytovanie knižničných služieb

Viac informácií a kontakty

Tel: +421(0)2208 501 14
 
Adresa:
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – SNSĽP
Laurinská 18
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie