Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce (ďalej „Inšpektorát“) je inštitúcia štátnej správy zriadená zákonom. Národný inšpektorát práce je dozorným orgánom inšpektorátov práce v ôsmich regionálnych celkoch Slovenska. Inšpektoráty práce dohliadajú na pracovné podmienky a konajú vo veciach diskriminácie na pracovisku, ako aj v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V čom vám môžu pomôcť

Sťažnosti týkajúce sa diskriminácie na pracovisku alebo porušenia pracovnoprávnych predpisov
Ak ste pozorovali porušenie pracovnoprávnych predpisov alebo akýchkoľvek iných nedostatkov na pracovisku, môžete podať sťažnosť na Inšpektorát. Ak sa ako zamestnanec domnievate, že ste boli diskriminovaný alebo ste boli obeťou iného poškodenia na pracovisku, môžete podať podnet na jednu z regionálnych pobočiek Inšpektorátu. Podnet môžete zaslať aj po tom, ako bola vaša zmluva ukončená, avšak mali by ste tak urobiť najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia pracovného pomeru.
 
Podnet môžete podať ústne do zápisnice počas osobnej návštevy inšpektorátu, alebo tak môžete urobiť poštou, faxom alebo e-mailom. Taktiež môžete použiť online formulár. Vo vašom podnete by mala byť vysvetlená podstata veci a tiež označená osoba, ktorá vám spôsobila škodu. Po zaslaní vašej požiadavky inšpektorát vykoná inšpekciu do 30 dní, v zložitejších prípadoch môže byť lehota predĺžená na 60 dní.
 
Taktiež môžete požiadať konzultácie vo veciach týkajúcich sa pracovných záležitostiach. Môžete tak urobiť telefonicky alebo prostredníctvom špeciálneho formulára alebo osobne počas návštevy jednej z regionálnych pobočiek. Môžete požiadať aj o konzultácie týkajúce sa zamestnávania zahraničných pracovníkov.

Aktivity

  • dozor nad dodržiavaním všetkých pracovnoprávnych vzťahov vrátane vzniku, zmien a skončenia pracovného pomeru a mzdových podmienok zamestnancov
  • dozor nad dodržiavaním pracovných podmienok žien, najmä počas tehotenstva
  • dozor nad zamestnávaním mladistvých (najmä do 15 rokov), zamestnávaním zahraničných pracovníkov, osôb so zdravotným postihnutím atď.
  • monitorovanie dodržiavania pracovnoprávnych predpisov
  • dozor nad dodržiavaním dohôd vyplývajúcich z kolektívneho vyjednávania
  • poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a iným zamestnancom bez ohľadu na ich pracovnoprávny vzťah

Viac informácií a kontakt

Tel: +421 55 7979 902
Tel: +421 55 7979 904
Bezplatná protikorupčná linka: 0800 500 205
 
Adresa: 
Národný inšpektorát práce 
Masarykova 10
040 01 Košice
Slovenská republika

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie