Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Centrum pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže (ďalej aj „Centrum“) je orgán štátnej správy zriadený zákonom a funguje pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť a poskytnúť právnu ochranu deťom a mladým ľuďom v situáciách s medzinárodným dosahom.

V čom vám môžu pomôcť

Sťažnosti týkajúce sa situácií medzinárodnej ochrany detí a mládeže
Na Centrum sa môžete obrátiť, ak potrebujete konzultáciu, právne poradenstvo alebo právnu pomoc v záležitostiach týkajúcich sa práv detí a mládeže alebo rodičov v medzinárodných situáciách. Môže ísť o únosy detí do zahraničia a konania vo veci návratu dieťaťa, vymáhanie práva styku, medzištátne adopcie, vymáhanie vyživovacej povinnosti alebo náhradného výživného.
 
Postup v rôznych situáciách sa môže líšiť. Konkrétny postup si vždy overte na webovej stránke Centra (nižšie) alebo sa na Centrum obráťte priamo telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom špeciálneho kontaktného formulára.

Aktivity

  • plnenie úloh prijímajúceho a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov
  • plnenie úlohy ústredného orgánu v oblasti medzinárodných únosov detí podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie
  • plnenie úlohy ústredného orgánu v oblasti medzištátnych osvojení podľa medzinárodného dohovoru
  • plnenie ďalších úloh v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov
  • poskytovanie bezplatného právneho poradenstva v oblasti rodinného práva s cudzím prvkom
  • spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov príslušných medzinárodných dohovorov v rámci EÚ a vo svete
  • pôsobenie ako ústredného orgánu v oblasti medzinárodných únosov detí a v oblasti medzinárodných adopcií
  • vydávanie výročných správ o činnosti Centra v rámci jeho pôsobnosti

Viac informácii & kontakt

Tel: +421 2 204 58 200
Fax: +421 2 204 632 58
 
Adresa:
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Centre for International Legal Protection of Children and Youth)
Špitálska č. 8
P. O. Box 57
814 99  Bratislava
Slovenská republika

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie