Na základe spôsobu vstupu do krajiny môže byť migrácia rozdelená na legálnu a nelegálnu migráciu. Legálna migrácia je v súlade so zákonom danej krajiny. O nelegálnej migrácii hovoríme vtedy, ak osoba vstúpi alebo prebýva v krajine bez platného povolenia na pobyt. Nelegálna migrácia však nemá za následok stratu práv.

Migrácia a ľudské práva

Všetkým migrantom sú priznané základné práva chránené všeobecnými princípmi medzinárodného práva v ľudskoprávnej oblasti. Štáty majú však právo neposkytnúť migrantom rovnaké práva ako majú ich občania (napr. právo voliť). Majú taktiež nárok obmedziť práva tých migrantov, ktorí sa v krajine zdržiavajú nelegálne (napr. právo pracovať alebo právo dostávať isté sociálne benefity).

Každá kategória migrantov má navyše svoje špecifické práva.

príklad Konkrétne práva migrujúcich pracovníkov sú zaručené v Medzinárodnom dohovore o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, ktorý je ratifikovaný len veľmi nízkym počtom krajín. Špecifické práva a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi sú uvedené v Dohovore Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie