Azyl

Máte právo vyhľadať a využiť ochranu v inej krajine, v prípade keď čelíte prenasledovaniu v krajine pôvodu.

Azyl, inak nazývaný „medzinárodná ochrana“, je právnou ochranou udeľovanou ľuďom, ktorí čelia prenasledovaniu alebo vážnej ujme v krajine pôvodu.

Who is a refugee?

Základným pilierom medzinárodnej ochrany je Dohovor Organizácie Spojených Národov o právnom postavení utečencov z roku 1951, známy ako Ženevský dohovor, alebo tiež Dohovor o utečencoch. Dohovor definuje pojem „utečenec“ ako osobu, ktorá je mimo svojej krajiny a nemôže, alebo sa nechce vrátiť do krajiny pôvodu z dôvodu „opodstatneného strachu z prenasledovania z dôvodov rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej politickej skupine alebo politickému názoru“.

príklad Za utečenca môžete byť považovaný ak ste opozičným aktivistom, ktorý sa vyjadruje proti vládnucemu režimu vo svojej krajine. Môže to viesť k tomu, že úrady na vás  kvôli vašim politickým názorom vydajú zatykač.

Dnes sú postup a podmienky súvisiace s medzinárodnou ochranou ustanovené v práve EÚ, ktoré je základom legislatívy Slovenskej republiky (Zákon o azyle a Zákon o pobyte cudzincov). Kvalifikačná smernica EÚ stanovuje normy na získanie medzinárodnej ochrany.

Čo je prenasledovanie?

Definícia utečenca v Kvalifikačnej smernici sa zhoduje s definíciou v Dohovore o utečencoch z roku 1951. Smernica taktiež upresňuje význam slova prenasledovanie, ktoré je definované ako závažné porušenie ľudských práv, vrátane, ale nielen:

  • činov fyzického, mentálneho a sexuálneho násilia,
  • diskriminujúceho, právneho, administratívneho alebo súdneho opatrenia,
  • neprimeraného/diskriminujúceho prenasledovania alebo trestu.

Čo je doplnková ochrana?

Kvalifikačná smernica rozlišuje medzi dvoma formami medzinárodnej ochrany: statusom utečenca a doplnkovou ochranou. Doplnková ochrana je udelená ľuďom, ktorí neboli kvalifikovaní ako utečenci na základe definície z Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951, ale zároveň im hrozí vážne ublíženie po návrate do krajiny pôvodu. Ide o situácie ako:

  • trest smrti,
  • mučenie alebo nehumánne či ponižujúce zaobchádzanie alebo trest,
  • vážne a individuálne ohrozenie z dôvodu bezohľadného násilia v ozbrojenom konflikte.

Hlavným rozdielom je, že doplnková ochrana nie je spojená s piatimi charakteristikami utečenca (rasa, náboženstvo, národnosť, príslušnosť k určitej sociálnej skupine alebo politický názor).

príklad Na doplnkovú ochranu by ste sa mohli kvalifikovať, ak je vo vašej krajine ozbrojený konflikt, alebo ak vysoká miera bezohľadného násilia spôsobuje, že je pre vás nemožné zostať doma.

Kto je žiadateľ o azyl?

Žiadateľ o azyl je definovaný ako osoba, ktorá požiadala o medzinárodnú ochranu, ale o jeho žiadosti zatiaľ nebolo rozhodnuté.

Azyl a ľudské práva

Právo požiadať o azyl je prepojené s vašimi ľudskými právami. Máte právo žiť na mieste, kde sú vaše ľudské práva rešpektované, ak vás vaša krajina nedokáže ochrániť pred vážnymi porušeniami ľudských práv, prípadne je páchateľom týchto porušení. V týchto prípadoch nemôžete byť poslaný naspäť do takej krajiny. Hlavné práva, ktoré by mohli byť porušené sú právo na život, zákaz mučenia, právo na slobodu a bezpečnosť.

O tejto sekcii

V tejto sekcii nájdete informácie o tom, ako požiadať o azyl, čo obnáša proces požiadania o azyl, aké sú vaše práva počas a po azylovom konaní a v ktorých prípadoch môžete byť zaistený ako žiadateľ o azyl.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie