Úvod

Výbor pre ľudské práva je súčasťou systému ľudskoprávnych orgánov OSN. Je to panel medzinárodných expertov a expertiek dohliadajúcich nad dodržiavaním Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ďalej aj „MPOPP“), ktorý je jedným zo základných medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov.
MPOPP zakotvuje a vysvetľuje mnohé ľudské práva, napríklad právo na život, zákaz mučenia a krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, právo na spravodlivé súdne konanie, právo na osobnú slobodu a bezpečnosť atď. Tieto práva musí každý zmluvný štát paktu garantovať pre všetky osoby nachádzajúce sa na jeho území a pod jeho jurisdikciou. Slovenská republika vyjadrila súhlas s tým, že bude tieto práva rešpektovať.
 
Výbor pre ľudské práva má právomoc preskúmať vašu sťažnosť týkajúcu sa namietaného porušenia akéhokoľvek práva obsiahnutého v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach. Jeho rozhodnutia nie sú právne záväzné, avšak majú silnú politickú váhu a štáty spravidla tieto rozhodnutia zohľadňujú.
 
Výbor pre ľudské práva pracuje na základe mandátu daného Opčným protokolom k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie