Výboru pre ľudské práva môžete poslať sťažnosť, ak ste presvedčení, že štátne orgány Slovenskej republiky (alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a jeho Opčného protokolu) porušili vaše ľudské práva.
 
Pred podaním sťažnosti si však musíte preveriť, či spĺňate všetky náležité podmienky:
Porušenie vašich práv sa musí týkať tých ľudských práv, ktoré sú zakotvené v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a jeho opčných protokoloch
Výbor sa nemôže zaoberať podaniami, ktoré sa týkajú iných práv, než ktoré sú chránené uvedeným Paktom. So sťažnosťami týkajúcimi sa porušenia hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, alebo ľudských práv týkajúcich sa osobitných zraniteľných skupín ako napríklad žien, detí, či osôb so zdravotným postihnutím musia byť adresované  iným príslušným zmluvným výborom OSN. Procedúry sú však viac-menej rovnaké ako v prípade Výboru pre ľudské práva.
 
príklad Výbor pre ľudské práva sa nemôže zaoberať podaním, ktoré sa týka vašich majetkových práv alebo daňovej politiky štátu, alebo vaším právom na prácu alebo právom na bývanie.
Porušenie vašich práv musí byť spôsobené konaním alebo nekonaním štátnych orgánov alebo ich zamestnancov

Výbor nemôže prešetrovať rozhodnutia alebo úkony súkromných spoločností, medzinárodných organizácií alebo fyzických osôb, ktoré nereprezentujú slovenský štát a jeho inštitúcie. 

Môžete namietať len porušenie vašich práv, alebo práv osoby, ktorú máte oprávnenie zastupovať
Nemôžete sa sťažovať na porušenie práv inej osoby, pokiaľ nemáte od nej písomný súhlas alebo ak vaše zastupovanie nevyplýva priamo zo zákona. Môžete sa napríklad sťažovať na porušenie ľudských práv inej osoby, ak máte od nej overené písomné splnomocnenie, alebo ak ide o maloletú osobu, ktorej ste rodičom alebo opatrovníkom. 
 
výnimka Inú osobu máte oprávnenie zastupovať aj bez jej písomného splnomocnenia len v prípade, že dokážete, že ste písomné splnomocnenie nemohli získať z objektívnych dôvodov (napríklad ak dotknutá osoba zomrela alebo zmizla).
Predtým, ako sa obrátite na Výbor pre ľudské práva, musíte vyčerpať všetky vnútroštátne opravné prostriedky
Výbor nemôže preskúmavať namietané porušenie vašich práv pokiaľ ste sa predtým nesnažili vyriešiť váš problém využitím všetkých disponibilných opravných prostriedkov daných vnútroštátnym právom. 
 
príklad Ak sa domnievate, že pri prerokovaní vášho prípadu vám okresný súd neposkytol dostatočný priestor na vyloženie vašich argumentov, musíte sa na to sťažovať vo vašom odvolaní adresovanom súdu vyššej inštancie.  Ak vyššie súdy neprešetria vašu sťažnosť alebo nezriadia nápravu, môžete sa obrátiť na Výbor pre ľudské práva.
Vašu sťažnosť na Výbor musíte zaslať čo najskôr po tom, čo ste vyčerpali všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky

Podanie doplnené o všetky potrebné dokumenty a prílohy musí byť zaslaná Výboru čo najskôr. Nie je síce stanovený striktný hraničný termín, avšak ak podáte sťažnosť 5 rokov po poslednom rozhodnutí vnútroštátneho orgánu, Výbor môže vašu sťažnosť odmietnuť.

Namietané porušenie vašich ľudských práv nemôže byť napravené alebo preskúmané iným ľudskoprávnym orgánom
Ak ujma spôsobená porušením vašich ľudských práv bola medzitým napravená alebo odškodnená súdmi alebo štátnymi orgánmi na Slovensku, alebo bola napravená iným medzinárodným súdom, Výbor pre ľudské práva vašu sťažnosť odmietne prijať. 
 
príklad Ak bola vaša sťažnosť už preskúmaná Európskym súdom pre ľudské práva, vaše podanie nebude Výborom pre ľudské práva prijaté.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie