Výbor OSN pre ľudské práva

Výbor pre ľudské práva je súčasťou systému ľudskoprávnych mechanizmov Organizácie Spojených národov (ďalej aj „OSN“). Výbor pre ľudské práva je „zmluvným orgánom“, jedným z tých panelov medzinárodných expertov, ktoré dohliadajú nad implementáciou medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov štátmi, ktoré ich ratifikovali. V súčasnosti existuje deväť takýchto medzinárodných dohovorov. Výbor pre ľudské práva dohliada nad dodržiavaním Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (po anglicky International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR). Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach spolu s Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Všeobecnou deklrácioiu ľudských práv predstavujú fundament medzinárodného práva ľudských práv.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie