Európsky súd pre ľudské práva môže:

1. Preskúmať vašu sťažnosť na možné porušenie ľudských práv
Môže tak urobiť v štátoch, ktoré podpísali a ratifikovali Európsky dohovor o ľudských právach, t. j. vo všetkých členských štátoch Rady Európy, pričom jedným z nich je aj Slovenská republika.
2. Žiadať štát, aby vám poskytol náhradu škody
Ak vaša sťažnosť nebude vyhlásená za neprijateľnú – čo vo väčšine prípadov nastane z dôvodu nevyčerpania všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy –, môže súd určiť, či slovenské štátne orgány porušili vaše ľudské práva. Ak súd dospeje k záveru, že vaše práva boli porušené a vy ste požiadali o náhradu škody, môže súd rozhodnúť o spravodlivom zadosťučinení a požadovať, aby vám štát vyplatil náhradu (zvyčajne ide o konkrétnu sumu peňazí). Štát musí rozsudky Súdu rešpektovať.
 
Ak chcete získať náhradu, musíte o ňu požiadať. Môžete požiadať o náhradu za dva druhy ujmy:
 
Materiálna ujma (alebo peňažná ujma)
Skutočná strata peňazí alebo iného hodnotného majetku. V prípade materiálnych škôd budete musieť určiť hodnotu svojho strateného majetku alebo peňažnú sumu.
 
Morálna ujma (alebo nemajetková ujma)
Psychické utrpenie z dôvodu porušovania ľudských práv. V prípade morálnej ujmy môžete uviesť sumu, ktorú chcete dostať, ale konečné rozhodnutie o výške odškodnenia urobí Súd.

Európsky súd pre ľudské práva nemôže:

Súd môže vykonávať iba tie úlohy, ktoré mu dovoľuje Európsky dohovor o ľudských právach. Ako medzinárodný súd má veľmi špecifické funkcie a nemá takú moc ako vyššie súdy na Slovensku. Európsky súd pre ľudské práva preto nemôže:
  • preskúmať sťažnosti na konanie súkromných spoločností a osôb;
  • zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia súdov alebo štátnych inštitúcií;
  • opätovne preskúmať dôkazy v sporoch na vnútroštátnych súdoch;
  • potrestať štátnych úradníkov alebo súkromné osoby;
  • preskúmať sťažnosti na porušenie právnych predpisov Európskej únie;
  • zrušiť alebo zmeniť slovenské zákony.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie