Na Európsky súd pre ľudské práva sa môžete obrátiť vtedy, ak ste presvedčený, že orgány Slovenskej republiky (alebo iného štátu, ktorý ratifikoval Európsky dohovor o ľudských právach) porušili vaše ľudské práva.
 
Pred podaním sťažnosti však musíte zohľadniť niektoré podmienky:
Porušenie vašich práv musí súvisieť s ľudskými právami, ktoré sú uvedené v Dohovore a jeho protokoloch
ESĽP nemôže vyšetrovať prípady, ktoré sa priamo netýkajú ľudských práv chránených v Dohovore. Dohovor sa týka predovšetkým občianskych a politických práv a základných slobôd vrátane práv spojených s ľudskou dôstojnosťou a právami súvisiacimi s výkonom spravodlivosti. Preto sa spravidla nemôžete sťažovať na porušenie vašich sociálnych, hospodárskych alebo kultúrnych práv. Pokiaľ ide o diskrimináciu, na diskrimináciu sa môžete sťažovať, iba ak je úzko spojená s jedným z práv, na ktoré sa vzťahuje Dohovor.
 
príklad ESĽP nemôže preskúmať vašu sťažnosť, ak ide o štátnu daňovú politiku alebo politiku sociálnych dávok.
Porušenia sa musí dopustiť štátna inštitúcia alebo jej oficiálni činitelia

ESĽP nemôže skúmať rozhodnutia alebo kroky súkromných spoločností, medzinárodných organizácií alebo súkromných osôb, ktoré nezastupujú slovenské štátne inštitúcie.

Môžete sa sťažovať iba v prípade porušenia, ktorého obeťou ste vy sám alebo niekto, koho máte právo zastupovať
Nemôžete sa sťažovať na porušenie ľudských práv inej osoby, pokiaľ vám nedala splnomocnenie na predloženie sťažnosti v jej mene.
 
výnimka V prípade, že váš rodinný príslušník alebo príbuzný zomrel alebo zmizol v dôsledku možného porušenia ľudských práv, máte právo podať sťažnosť na takéto porušenie vo svojom mene, ak sa vás to osobne priamo dotýka.
Pred podaním sťažnosti na ESĽP sa musíte najskôr sťažovať inštitúcii zodpovednej za riešenie takýchto situácií na Slovensku
ESĽP nemôže vyšetrovať možné porušenie vašich práv, ak ste sa najskôr nepokúsili vyriešiť problém pomocou všetkých obvyklých mechanizmov, ktoré sú k dispozícii podľa vnútroštátneho práva. Nevyčerpanie všetkých vnútroštátnych právnych prostriedkov nápravy je jedným z najčastejších dôvodov, že Súd vyhlási sťažnosť za neprijateľnú.
 
príklad Ak si myslíte, že sudca nie je vo vašom prípade nestranný, musíte namietať jeho zaujatosť. O zaujatosti rozhoduje vyšší súd. Ak námietku zamietne, môžete podať sťažnosť na ESĽP.
Sťažnosť musíte podať do 4 mesiacov od namietaného porušenia alebo posledného zamietavého rozhodnutia vo vašom prípade
Úplná sťažnosť so všetkými dokumentmi požadovanými súdom sa musí zaslať do 4 mesiacov od posledného rozhodnutia slovenských štátnych orgánov alebo súdu o vašej sťažnosti. Ak neexistuje inštitúcia, ku ktorej by sa dalo sťažovať na takéto porušenie, lehota sa počíta od dátumu možného porušenia Vášho práva. 4-mesačné obdobie uplynie posledným dňom, aj keď pripadne na víkend alebo sviatok. Preto nezabudnite sťažnosť odoslať pred uplynutím lehoty ─ dátum poštovej pečiatky na vašej sťažnosti sa bude považovať za deň podania.
 
poznámka, Ak bolo posledné rozhodnutie vnútroštátneho orgánu prijaté pred 1. februárom 2022, máte 6 mesiacov na podanie sťažnosti.
 
dôležité Svoju sťažnosť by ste mali poslať čo najskôr, pretože Súd vás môže požiadať o ďalšie dokumenty, ktoré ste k pôvodnej sťažnosti nepriložili. Nebudete mať k dispozícii viac času na predloženie týchto dokumentov Súdu. Všetky požadované dokumenty musia byť odoslané pred uplynutím počiatočnej 4-mesačnej lehoty, inak bude vaša sťažnosť posúdená a zamietnutá ako neprijateľná.
Porušenie vašich ľudských práv nebolo už vyriešené alebo preskúmané iným orgánom pre ľudské práva
Ak bola ujma spôsobená porušením už napravená alebo slovenské súdy alebo štátne orgány poskytli za ňu primerané odškodnenie, ESĽP vašu sťažnosť odmietne prijať.
 
príklad Ak ste nemohli predložiť svoje argumenty alebo pripomienky súdu prvého stupňa, ale odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a umožnil vám úplnú účasť na ústnom pojednávaní, vaša sťažnosť bude zamietnutá ako neprijateľná.
Porušenie vašich ľudských práv vám musí spôsobiť značnú ujmu
V niektorých prípadoch, týkajúcich sa napríklad údajného mučenia, neľudského zaobchádzania alebo nezákonného pozbavenia osobnej slobody, sa škoda spôsobená porušením považuje za významnú z dôvodu dôležitosti samotného práva. V iných prípadoch však musí byť ujma, ktorá vznikla porušením vašich ľudských práv dostatočne významná, aby sa prípadu Súd ujal.
 
príklad Ak ste v dôsledku porušenia vašich vlastníckych práv utrpeli škodu 50 EUR, Súd s najväčšou pravdepodobnosťou vašu sťažnosť preskúma a vyhlási za neprijateľnú.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie