Formulár

Ak sa chcete obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva, musíte vyplniť formulár sťažnosti. Formulár sťažnosti a poučenie nájdete na webovej stránke súdu alebo si ich môžete priamo stiahnuť:
 
Formulár na stiahnutie
Pokyny na stiahnutie
 
Pravidlo 47 Rokovacieho poriadku Súdu vysvetľuje pravidlá týkajúce sa obsahu a rozsahu sťažnosti a spôsobu jej zostavenia.

Jazyk

Prvotnú sťažnosť môžete napísať v ktoromkoľvek jazyku členských štátov Rady Európy. Formuláre sťažností a informácie o tom, ako podať sťažnosť v rôznych jazykoch, nájdete na webovej stránke súdu.
 
Ak Súd prijme vašu sťažnosť, ďalšia korešpondencia sa bude vymieňať v pracovnom jazyku súdu, ktorý je pre vás najvhodnejší – v angličtine alebo vo francúzštine.

Obsah

Vzhľadom na to, že Súd akceptuje iba úplné formuláre, musíte vyplniť všetky povinné polia a poskytnúť všetky požadované informácie a dokumenty. Vaše podania musia byť jasné a zrozumiteľné. Je dôležité mať na pamäti, že Súd dostane každý rok tisíce sťažností, a preto vašu sťažnosť vyhodnotí veľmi prísne.
 
Snažte sa písať iba o skutočnostiach a problémoch, ktoré súvisia s porušovaním ľudských práv, na ktoré sa sťažujete. Aby ste Súdu pomohli lepšie pochopiť Váš prípad,  formulujte text jednoducho, sústredene a vyhýbajte sa emotívnemu alebo hanlivému jazyku.

Dokumenty

K sťažnosti musíte pripojiť všetky dokumenty súvisiace so situáciou, na ktorú sa sťažujete (napríklad sťažnosti, ktoré ste podali a prijaté odpovede, súdne rozsudky alebo iné rozhodnutia atď.). Priložte kópie svojich dokumentov, neposielajte originály. Súd prijme iba sťažnosť, ktorá je úplná a sú k nej pripojené všetky potrebné dokumenty. Patria sem dokumenty, ktoré dokazujú, že ste sa predtým obrátili vo veci namietaného porušenia vašich práv na príslušné vnútroštátne orgány a že posledné rozhodnutie bolo prijaté menej ako 4 mesiacov od dátumu odoslania formulára Súdu (alebo 6 mesiacov, ak bolo posledné rozhodnutie vnútroštátneho orgánu alebo súdu prijaté pred 1. februárom 2022).

Lehoty

Ak sa chcete sťažovať na porušenie svojich práv, musíte sa to najskôr pokúsiť domôcť nápravy pred vnútroštátnymi inštitúciami. Úplná sťažnosť so všetkými dokumentmi požadovanými súdom sa musí zaslať do 4 mesiacov od posledného rozhodnutia slovenských štátnych orgánov alebo súdov o vašej sťažnosti.
 
poznámka, Ak bolo posledné rozhodnutie vnútroštátneho orgánu prijaté pred 1. februárom 2022, máte 6 mesiacov na podanie sťažnosti.
 
V prípade, že neexistujú žiadne národné inštitúcie, na ktoré by ste sa mohli sťažovať, bude sa 4 mesiacov merať od nasledujúceho dňa po namietanom porušení Vášho práva.
 
Lehota na podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva sa počíta od posledného vnútroštátneho rozhodnutia o vašej sťažnosti.
 
príklad Ak ste sa sťažovali na príslušnom vnútroštátnom správnom súde na zlé podmienky vo väzení, musíte podať sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva do 4 mesiacov od posledného rozhodnutia najvyššej príslušnej súdnej inštancie, v tomto prípade Najvyššieho súdu SR.
 
Dbajte na to, aby ste svoju sťažnosť poslali pred stanoveným termínom. Ak posledný deň šesťmesačného obdobia pripadne na sviatok alebo víkend, 4-mesačná lehota vyprší tiež, takže snažte sa podanie zaslať skôr.
 
dôležité Svoju sťažnosť musíte poslať čo najskôr, pretože Súd vás môže požiadať o ďalšie dokumenty, ktoré ste k pôvodnej sťažnosti nepriložili. Na zaslanie týchto dokumentov Súdu nebudete mať k dispozícii viac času. Všetky požadované dokumenty musia byť odoslané pred vypršaním počiatočnej 4-mesačnej lehoty, inak bude vaša sťažnosť odmietnutá.

Adresa

Pred odoslaním sťažnosti a ďalších dokumentov by bolo užitočné ich elektronicky uložiť alebo naskenovať alebo skopírovať. Ak Súd usúdi, že vo vašej sťažnosti chýbajú dôležité informácie, budete pravdepodobne vyzvaný, aby ste podanie preformulovali. V takýchto prípadoch vám nebude poskytnutý dodatočný čas a kópia sťažnosti by mohla byť užitočná pri rýchlej príprave nového formulára.
 
Sťažnosti musia byť zaslané na túto adresu:
 
The Registrar 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Právna pomoc

Na bezplatnú právnu pomoc pri príprave vašej prvotnej sťažnosti na Súd nemáte nárok. Ak je to potrebné, ESĽP zaplatí za vášho právnika, ale iba ak Súd oznámi vašu sťažnosť vláde Slovenskej republiky. Prečítajte si viac o právnej pomoci.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie