Verejné inštitúcie

Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou diskriminácie, máte právo sa sťažovať na rôzne štátne orgány a inštitúcie. Musíte si zvoliť tú inštitúciu, ktorá je príslušná riešiť vašu situáciu.

Na Slovensku existuje niekoľko verejných inštitúcií, ktoré môžu konať v prípadoch diskriminácie. Vo všeobecnosti si môžete zvoliť relevantnú inštitúciu podľa toho, ktorej oblasti života sa týka diskriminácia, ktorá vás postihla.

dôležité Vo väčšine prípadov sú takéto inštitúcie oprávnené vydať rozhodnutie a/alebo udeliť pokutu. Ak žiadate náhradu škody, mali by ste zvážiť obrátiť sa so žalobou na súd.

Verejný ochranca práv (ombudsman)

V mnohých krajinách ombudsman dohliada nad uplatňovaním zásady rovnosti a nediskriminácie. Je oprávnený preskúmať podnet, vydať stanovisko a v niektorých krajinách aj podať žalobu v mene obete v občianskoprávnom alebo správnom konaní.  

Na Slovensku sa však právomoci verejného ochrancu práv (verejnej ochrankyne práv) nevzťahujú na rozhodovaciu činnosť súdov, okrem prípadov zbytočných prieťahov v konaní. Navyše, v diskriminačných kauzách sa právomoci verejného ochrancu práv týkajú len prípadov, keď ide o diskrimináciu, ku ktorej dochádza v dôsledku konania (alebo nekonania) orgánu verejnej moci, ale v spojení s porušením niektorého základného práva zaručeného Ústavou SR. Viac informácií o konaní verejného ochrancu práv sa môžete dozvedieť v príslušnej časti Príručky.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je špeciálna inštitúcia zriadená zákonom, v súlade s tzv. Parížskymi princípmi OSN vzťahujúcimi sa na vnútroštátne ľudskoprávne inštitúcie (National Human Rights Institutions). Po pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa mandát Strediska rozšíril o ďalšiu dôležitú funkciu.  Stredisko sa stalo tzv. Equality Body pre Slovenskú republiku, orgánom pre rovné zaobchádzanie, ktorého úlohou je okrem iného monitorovať implementáciu antidiskriminačného zákona a dohliadať nad dodržiavaním zásady rovného zaobchádzania v spoločnosti. Stredisko môže podávať diskriminačné žaloby na súde v mene identifikovaných, ale aj neidentifikovaných obetí, môže tiež v diskriminačných kauzách vystupovať ako amicus curiae, čiže môže z vlastnej iniciatívy poskytnúť svoje právne stanovisko k diskriminačným kauzám. Stredisko tiež môže iniciovať strategickú litigáciu prostredníctvom tzv. actio popularis, žaloby vo verejnom záujme, keď sa diskriminácia týka práv väčšieho alebo neurčitého počtu osôb. Stredisko je oprávnené zastupovať obete diskriminácie aj v konaní pred Najvyšším súdom, nie však v konaní pred Ústavným súdom.

Komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím

V roku 2015 boli na Slovensku zákonom zriadené dve osobitné inštitúcie pre ochranu práv detíosôb so zdravotným postihnutím, v súlade s ustanoveniami Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Hlavný rozdiel v právomociach uvedených inštitúcií oproti právomociam verejného ochrancu práv v diskriminačných kauzách spočíva v personálnom rozsahu ich mandátu, ktorý sa vzťahuje nielen na orgány verejnej správy, ale aj na súkromné právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov. Komisári (respektíve komisárky) teda riešia nielen prípady „vertikálnej“ ale aj „horizontálnej“ diskriminácie. Ich mandát je však obmedzený na prijímanie podnetov, ich preskúmanie, vydávanie stanovísk a odporúčaní a na právo zúčastniť sa súdnych pojednávaní.

Orgány odborného dozoru a dohľadu

Vaša sťažnosť môže byť vyriešená aj prostredníctvom príslušných rezortných orgánov odborného  dozoru a dohľadu, ak ste sa stali obeťou diskriminácie v nasledujúcich oblastiach:

Zamestnanie

Ak sa domnievate, že váš zamestnávateľ konaním voči vám porušil zásadu rovného zaobchádzania, môžete sa sťažovať priamo zamestnávateľovi alebo môžete podať podnet na inšpektorát práce (niektorej krajskej kancelárii). Môžete tiež podať podnet na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ak sa domnievate, že ste boli diskriminovaný alebo diskriminovaná v procese hľadania zamestnania či uchádzania sa o prácu. 

Proti rozhodnutiu krajského inšpektorátu práce môžete podať sťažnosť riaditeľovi Národného inšpektorátu práce a následne, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak neuspejete, môžete sa obrátiť na súd

Ak sa domnievate, že ste obeťou diskriminačného zaobchádzania ako štátny zamestnanec alebo ako uchádzač o štátnu službu, môžete podať sťažnosť nadriadenému orgánu. Následne sa môžete obrátiť na súd.

Zdravotná starostlivosť

Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou diskriminácie pri prístupe k zdravotnej starostlivosti alebo vám nebola poskytnutá starostlivosť správne, a to  z niektorého zo zakázaných dôvodov diskriminácie, môžete podať podnet na niektorú z regionálnych pobočiek  Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

Proti rozhodnutiu sa môžete odvolať predsedovi (predsedníčke) úradu, a ak neuspejete, môžete sa obrátiť na súd.

Vzdelávanie

Ak sa domnievate, že vzdelávacia inštitúcia vo vzťahu k vám porušila zásadu rovného zaobchádzania, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Štátnu školskú inšpekciu. Môžete sa odvolať na ministerstvo školstva, a následne, ak neuspejete, môžete sa obrátiť na súd.

Prístup k tovarom a službám

Ak sa vaša sťažnosť týka diskriminácie pri prístupe k tovarom a službám, môžete podať sťažnosť na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie. Následne, ale aj nezávisle od toho sa môžete domáhať svojich práv na súde. Postup je stanovený zákonom

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie