Občianskoprávne konanie

Vo všeobecnosti sa môžete obrátiť na súd v rámci civilného konania, ak ste boli poškodený súkromným subjektom alebo jednotlivcom. Podľa slovenského právneho poriadku sa na konanie v diskriminačných sporoch spadajúcich pod personálny a vecný rozsah antidiskriminačného zákona pri individuálnych sťažnostiach vzťahuje Civilný sporový poriadok, bez ohľadu na to, či žalovanou stranou je správny orgán alebo súkromná entita.

Uvedená procedúra sa uplatňuje aj vtedy, ak vás diskriminoval orgán verejnej moci v kontexte súkromnoprávnej zmluvy (napríklad pracovná zmluva alebo zmluva o poskytnutí tovaru alebo služby). Každá osoba sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bola dotknutá na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, alebo ak neuspela so svojou sťažnosťou na niektorom špeciálnom orgáne odborného dozoru či dohľadu (inšpektorát práce, obchodná inšpekcia atď.).

Náležitosti žaloby

Vo vašom podaní by ste mali: 

  • uviesť skutočnosti, ktoré potvrdzujú vašu domnienku, že došlo k diskriminačnému zaobchádzaniu (akého, kým, kedy, ako)
  • uviesť zákonné ustanovenia, ktoré boli podľa vás porušené
  • navrhnúť spôsob nápravy a prípadne sumu, ktorú požadujete vyplatiť ako náhradu škody
  • priložiť všetky relevantné dokumenty a materiály, ktoré potvrdzujú vaše stanovisko, pokiaľ sú k dispozícii

Konanie a lehoty

Na Slovensku sa na konanie v diskriminačných sporoch vzťahujú príslušné ustanovenia Antidiskriminačného zákona a Civilného sporového poriadku, ktorý obsahuje osobitnú časť s názvom Spory s ochranou slabšej strany. Pravidlá stanovené pre tieto typy sporov sa mierne odlišujú od všeobecných pravidiel občianskoprávneho konania v tom, že zmierňujú mocenskú nerovnováhu medzi stranami sporu. Spory s ochranou slabšej strany zahŕňajú spotrebiteľské spory, antidiskriminačné spory a individuálne pracovnoprávne spory. Zákon stanovuje, že niektoré procesné pravidlá, najmä týkajúce sa dôkazného bremena, sa riadia ustanoveniami antidiskriminačného zákona a majú prednosť pred zvyčajnými zásadami občianskoprávneho konania.

Občianskoprávna žaloba by mala byť uplatnená spravidla najviac tri roky od udalosti, ktorej sa týka. Avšak v prípade diskriminačných sporov môžu byť lehoty odlišné podľa vecnej oblasti, ktorej sa prípad týka.  Je preto dôležité, aby ste čo najskôr zistili, aké lehoty platia vo vašom prípade a podali žalobu čo najskôr.

príkad Podľa Zákonníka práce môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru zamestnanec uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Konanie pred súdom

Podľa osobitných ustanovení vzťahujúcich sa na antidiskriminačné spory, vy ako žalobca máte právo predkladať dôkazy až do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Máte nárok na bezplatné právne zastúpenie právnikom Slovenského národného strediska pre ľudské práva alebo vás môže zastupovať mimovládna organizácia oprávnená poskytovať právnu pomoc. V pracovnoprávnych sporoch vás môže zastupovať odborová organizácia. Súd má širšiu povinnosť poučiť vás o vašich právach.

Súd najprv posúdi, či došlo k diskriminácii. Pri posudzovaní antidiskriminačných sporov súd uplatní zásadu posunutého dôkazného bremena. Najprv musíte uviesť skutočnosti, ktorými podopierate tvrdenie, že ste boli diskriminovaný. Povinnosť predložiť takéto hodnoverné skutočnosti sa nazýva dôkazné bremeno.

Ak súd zváži, že vami predložené skutočnosti umožňujú dôvodne usudzovať, že k porušeniu vašich práv naozaj došlo, prijme rozhodnutie vo váš prospech, ak protistrana (napríklad zamestnávateľ alebo poskytovateľ služby) neposkytne dostatočné vysvetlenie svojho konania voči vám. Dôkazné bremeno, teda povinnosť dokázať, že konanie bolo zákonné a odôvodnené, sa týmto presúva na protistranu. Spravidla to znamená, že žalovaná strana musí hodnoverne preukázať, že (rozdielne) zaobchádzanie voči vám nebolo motivované vašimi osobnými charakteristikami chránenými zákonom (vaším pohlavím, vekom, farbou pleti, etnicitou, náboženstvom alebo vierou, zdravotným postihnutím atď.) a že pre rozdielne zaobchádzanie existovali oprávnené, objektívne a rozumné dôvody.

Zadosťučinenie

Súd môže protistrane nariadiť nápravu protiprávneho stavu. Môže jej nariadiť, aby upustila od diskriminačného konania, aby napravila protiprávny stav (napríklad vaším opätovným ustanovením do predchádzajúcej pozície) alebo vám poskytla primerané zadosťučinenie. Zadosťučinenie môže spočívať v náhrade majetkovej i nemajetkovej ujmy. Výšku kompenzácie stanoví súd.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie