Antidiskriminačné spory v súdnom konaní

Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou diskriminácie a chcete dosiahnuť nápravu alebo získať odškodnenie, máte právo obrátiť sa na súd.

Výber súdu

Vo všeobecnosti, podľa antidiskriminačného zákona, môžete sa obrátiť so svojím prípadom priamo na všeobecný súd. Môžete tak urobiť bez ohľadu na to, či ste fyzickou alebo právnickou osobou, ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou diskriminácie zo strany či už súkromných osôb alebo verejných orgánov v životných situáciách a vzťahoch, ktoré spadajú pod vecný rozsah zákona, t. j., v oblasti zamestnania, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, ako aj prístupu k tovarom a službám vrátane bývania.

Ak ste boli diskriminovaný alebo diskriminovaná verejným orgánom, môžete iniciovať administratívne konanie u nadriadeného orgánu toho, kto vás diskriminoval, v závislosti od konkrétnej oblasti, na ktorý sa prípad vzťahuje. Ak neuspejete, môžete sa obrátiť tiež na súd.

Proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie (okresný súd) sa môžete odvolať na krajský súd v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia súdu prvej inštancie. Napokon, môžete podať odvolanie na Najvyšší súd v lehote 60 dní od doručenia zamietavého rozhodnutia odvolacieho súdu. V konaní vás môže zastupovať vami zvolený advokát, alebo právnik Slovenského národného strediska pre ľudské práva alebo právnik mimovládnej organizácie, ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana pred diskrimináciou. Ak ste osoba v hmotnej núdzi, môžete byť zastúpená advokátom určeným Centrom pre právnu pomoc.

dôležité V prípadoch týkajúcich sa zamestnania a celkovo pracovnoprávnych vzťahov, určujúcim momentom je povaha zamestnania. Ak ste obeťou diskriminácie v kontexte štátnej služby alebo vojenskej služby, môžete začať administratívne konanie podaním podnetu na nadriadený orgán, neskôr sa môžete obrátiť na súd. Vo všeobecnosti sa prípady rozdielneho zaobchádzania vo vzťahu k fyzickým osobám môžu začať priamo diskriminačnou žalobou na súde. Civilné konanie sa uplatňuje aj v prípadoch, ak sa poskytujú tovary a služby verejným orgánom na základe súkromnoprávnej zmluvy.

Ústavná sťažnosť

Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou diskriminácie v dôsledku konania orgánu verejnej moci, pričom k diskriminácii došlo v spojení s porušením základných práv a slobôd zaručených Ústavou Slovenskej republiky, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Ústavný súd. Ústavnú sťažnosť môžete podať po tom, čo ste vyčerpali ostatné opravné prostriedky stanovené zákonom a v lehote 60 dní od posledného zamietavého rozhodnutia týkajúceho sa vášho prípadu. Musíte mať zabezpečené právne zastúpenie. Nemôžete byť však zastúpený či zastúpená právnikom Slovenského národného strediska pre ľudské práva, pretože kompetencie tejto inštitúcie sa vzťahujú len na zastupovanie v prípadoch spadajúcich pod ustanovenia antidiskriminačného zákona.

Príprava podania sťažnosti / žaloby

Ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou diskriminácie, je dôležité, aby ste zhromaždili všetky relevantné informácie o tom, čo sa stalo a ako sa to stalo a tiež, aby ste konali rýchlo. Napríklad, dožadujte sa, aby všetky rozhodnutia, ktoré sa vás týkajú, vám boli doručené písomne. Mali by ste tiež spísať mená a pracovné funkcie všetkých osôb zainteresovaných do prípadu a viesť si podrobné záznamy udalostí, vrátane toho, kto čo povedal a s uvedením dátumov a časov.

Dôkazy

Priamym dôkazom diskriminačného konania môže byť ústne alebo písomné vyjadrenie, napríklad list, záznam, e-mail poslaný zamestnávateľom, poskytovateľom služby, lekárom atď. Dôkazným prostriedkom môžu byť aj svedecké výpovede.

príklad Dôkazom môže byť napríklad e-mail zamestnanca sprostredkovateľskej agentúry zaslaný uchádzačke o prácu s oznámením, že nebude pozvaná na pracovný pohovor, pretože zamestnávateľ požaduje obsadiť príslušnú pracovnú pozíciu mužom.

V mnohých prípadoch nebudete mať k dispozícii žiadne priame dôkazy. Môžete však predložiť nepriame dôkazy naznačujúce, že konanie vášho zamestnávateľa alebo poskytovateľa služby voči vám bolo skutočne diskriminačné.

príklad Zamestnávateľ s vami v podobnej situácii zaobchádzal menej priaznivo ako s inou osobou, ktorá vyznáva iné náboženstvo ako vy. Zamestnávateľ má pravidelne urážlivé poznámky na adresu ľudí vyznávajúcich vašu vieru. Dozvedeli ste sa, že aj iní zamestnanci a zamestnankyne patriaci k danému náboženstvu sa sťažujú na diskrimináciu, alebo ste si všimli, že správanie zamestnávateľa k vám je nezvyčajné a ťažko znesiteľné do tej miery, že  dôvodne predpokladáte, že ide o diskrimináciu.

O tejto časti

V tejto časti Príručky vám vysvetlíme, ako sa môžete sťažovať na diskriminačné zaobchádzanie v rôznych konaniach.

Príručka ľudských práv

Európska platforma pre ľudskoprávne vzdelávanie